Selecteer uw taal

Deze website is beschikbaar in de volgende talen.

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1. De Algemene Verkoopvoorwaarden van Van de Lande zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Van de Lande aan koper en alle koopovereenkomsten tussen Van de Lande en koper en alle daarop voortbouwende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

1.2. Afwijkingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden van Van de Lande zijn slechts van kracht indien en voor zover deze tussen Van de Lande en koper schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3. Toepasselijkheid van eventueel door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Van de Lande hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door Van de Lande uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn aanvaard.
 
Artikel 2: totstandkoming overeenkomsten, aanvullingen en wijzigingen
2.1. Van de Lande heeft aan kopers een aanbieding gedaan inhoudende wat en op welke basis kopers kunnen kopen. Dat kan een specifieke offerte zijn of een meer algemene aanbieding. Koper kan door bestelling het aanbod aanvaarden. De koopovereenkomst komt dan vervolgens tot stand nadat Van de Lande de bestelling/order van de koper aanvaardt door die zaken te leveren en naar aanleiding daarvan de factuur te zenden. De inhoud van de overeenkomst ligt vast in hetgeen Van de Lande schriftelijk heeft bevestigd aan koper in onder andere pakbon en factuur, tenzij een en ander nadrukkelijk door Van de Lande op andere wijze schriftelijk is bepaald.
2.2. De inhoud van de factuur is voor beide partijen bindend indien deze niet binnen vijf werkdagen na dagtekening door de andere partij schriftelijk wordt betwist. Hetzelfde geldt ten aanzien van eventuele aanvullingen en/of wijzigingen op een overeenkomst.
 
Artikel 3: aanbiedingen
3.1 Alle door Van de Lande gedane offertes, opgegeven prijzen en levertijden zijn vrijblijvend. Herroeping van de aanbieding door Van de Lande is te allen tijde mogelijk. Ook na aanvaarding van koper is herroeping mogelijk, mits zij onverwijld geschiedt.
3.2. Een aanvaarding door koper van een aanbieding van Van de Lande, welke afwijkt van die aanbieding, geldt als een verwerping van die aanbieding en als een nieuwe aanbieding die Van de Lande niet bindt.
 
Artikel 4: prijzen
4.1. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de daarin vermelde prijzen exclusief BTW en inclusief emballage, gebaseerd op levering af fabriek.
4.2. Indien binnen één maand na prijsaanbieding/overeenkomst en nog voor de levering één of meer der kostenfactoren een verandering ondergaat, is Van de Lande gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Van de Lande zal koper daarvan op de hoogte stellen en koper is dan gerechtigd van de koopovereenkomst af te zien. Onder kostenfactoren worden verstaan door overheden opgelegde belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten.
 
Artikel 5: levertijden
5.1. Voor zover er geen sprake is van levering uit voorraad, wordt het tijdstip van levering der zaken bij benadering vastgesteld in een van tevoren overeengekomen leveringsschema waarin opgenomen zijn de tijdstippen van levering alsmede de te leveren hoeveelheden, welk schema, indien nodig, tevens omvat de benodigde tijd voor het ten behoeve van de productie noodzakelijk teken- en rekenwerk, alsmede het tijdstip waarop de door Van de Lande vervaardigde tekeningen door koper dienen te worden goedgekeurd.
5.2. Indien levering op afroep overeengekomen is en er vindt geen afroep door koper vóór of op de overeengekomen leveringsdatum plaats, is Van de Lande, na koper in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd: de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Van de Lande tot schadevergoeding, of; voor de hoeveelheid die niet werd afgeroepen of afgenomen, betaling te eisen. Na betaling gaan de hier bedoelde zaken over in eigendom van koper, onverminderd het recht van Van de Lande deze zaken van zijn terrein af te voeren en elders voor rekening en risico van koper op te slaan en na drie maanden te vernietigen. Koper is verplicht alle hieraan verbonden kosten aan Van de Lande te vergoeden.
5.3. Indien levering op afroep overeengekomen is zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is Van de Lande bevoegd voor zaken, welke niet binnen drie maanden na de koop zijn afgeroepen, koper bij aangetekend schrijven te sommeren om binnen acht werkdagen na verzending van dat schrijven, aan Van de Lande een termijn van ten hoogste drie maanden, aansluitend op voormelde periode van acht werkdagen, te noemen, binnen welke alles zal zijn afgeroepen. Koper is verplicht aan deze sommatie tijdig gevolg te geven, bij gebreke waarvan het gestelde sub 2 van toepassing zal zijn.
5.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden opgegeven levertijden altijd als te zijn gedaan bij benadering, geldend per de datum van ontvangst der opdracht en nimmer als fatale termijn. Van de Lande zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch bij overschrijding daarvan, dient koper Van de Lande schriftelijk een termijn te gunnen van minimaal tien werkdagen om alsnog te leveren, c.q. te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd.
5.5. Van de Lande is gerechtigd de door haar verschuldigde prestaties in gedeelten na te komen.
 
Artikel 6: keuring
6.1. Koper heeft het recht de zaken op zijn kosten te keuren. Indien koper daarom heeft verzocht, is Van de Lande verplicht tijdig vóór verlading aan koper kennis te geven van tijd en plaats, waarop de keuring kan geschieden. De keuring moet plaatsvinden aan de fabriek vóór verladen, volgens van tevoren overeengekomen en schriftelijk bevestigde keuringseisen c.q monsters en keuringsmethoden, alsmede herkeuringsverkoopvoorwaarden. Geringe afwijkingen in maat, kleur en uitvoering, mits binnen de grenzen van de betreffende normeringen, zullen nimmer reden tot afkeuring zijn.
6.2. Van een eventuele afkeuring zal door de koper zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie werkdagen, te rekenen vanaf de dag na (het voltooien van) de keuring, een met reden omkleedde schriftelijke mededeling worden gedaan aan Van de Lande, bij gebreke waarvan ter zake de betreffende zaken door Van de Lande geen reclame zal worden aanvaard. Van de Lande zal binnen een redelijke termijn voorzien in de gebreken en de zaken andermaal ter keuring aanbieden conform het hiervoor onder sub 1 bepaalde.
 
Artikel 7: levering, risico en aanvaarding
7.1. Onverminderd de overige bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Van de Lande worden de zaken geacht door Van de    Lande te zijn geleverd en door koper te zijn aanvaard:
a. bij levering af fabriek : zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen;
b. bij levering franco huis : zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en - indien zulks is overeengekomen door of vanwege Van de Lande – zijn gelost, bij het door de koper aangewezen werk of magazijn van koper. Van de Lande behoeft de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen, één en ander ter beoordeling van Van de Lande/transporteur. Levering geschiedt steeds op het voertuig, terwijl koper verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te nemen.
Lossing buiten werktijd kan alleen plaats vinden met instemming van Van de Lande/transporteur. Alle schade ontstaan uit het niet nakomen door koper van zijn verplichtingen, kunnen door Van de Lande op koper verhaald worden. Op het moment van levering van de zaken gaat het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de zaken en van eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade over op de koper.
 
Artikel 8: reclameren
8.1. Bij aankomst dienen de zaken door koper op gebreken te worden gecontroleerd. Indien bij vervoer van de zaken voor rekening en risico van Van de Lande beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst der zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document worden aangetekend, wordt koper geacht de zaken zonder meer te hebben geaccepteerd. Worden gebreken geconstateerd anders dan bedoeld in de vorige volzin, dan dient Van de Lande daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te worden gesteld, bij gebreke waarvan ter zake de betreffende zaken door Van de Lande geen reclame zal worden aanvaard.
8.2. Koper is verantwoordelijk voor de gevolgen van onduidelijkheid van door hem aan Van de Lande verstrekte gegevens, welke van belang zijn voor een juiste uitvoering van de opdracht.
8.3. Indien enig bezwaar omtrent geleverde zaken door Van de Lande wordt erkend, is Van de Lande gerechtigd, in overleg met de koper, de betreffende zaken te remplaceren, dan wel voor de betreffende leverantie of een deel daarvan koper te crediteren.
8.4. Geleverde en geaccepteerde zaken worden niet teruggenomen.
 
Artikel 9: hoeveelheid
9.1. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij koper zijn bezwaar daartegen op de vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document aan Van de Lande meldt.
9.2. Ook al meldt koper, op hiervoor beschreven wijze, tijdig aan Van de Lande dat hem een andere hoeveelheid is geleverd dan op een bij de aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document is weergegeven, dan geeft zulks hem niet het recht tot opschorting van betaling voor hetgeen hem wel geleverd is.
 
Artikel 10: betaling en eigendomsvoorbehoud
10.1. Van de Lande behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde zaken voor, totdat alle vorderingen van Van de Lande op koper uit hoofde van de verkoop en levering van die zaken, met inbegrip van rente en kosten, volledig zijn voldaan.
10.2. Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht van de zaken plaats.
10.3. Indien de wettelijke bepalingen vereisen dat koper zijn B.T.W.-nummer aan Van de Lande kenbaar maakt, is koper aansprakelijk voor alle gevolgen van een onjuiste mededeling van genoemd nummer aan Van de Lande.
10.4. De betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk door koper en Van de Lande is overeengekomen.
10.5. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek en/of beroep op verrekening plaats te vinden, behoudens verrekening van een credit nota van Van de Lande.
10.6. Indien de levering der zaken op verzoek van koper niet geschiedt overeenkomstig het overeengekomen leveringsschema, zal - onverminderd de overige bepalingen in deze verkoopvoorwaarden – volledige betaling geschieden uiterlijk 30 dagen na de oorspronkelijke overeengekomen levertijd, onder aftrek van de eventueel dan nog niet verschuldigde transportkosten.
10.7. Indien, en voor zover, door Van de Lande geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan Van de Lande zich de eigendom van de geleverde zaken heeft voorbehouden, is Van de Lande gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst en wordt Van de Lande voor zover nodig, reeds nu vooralsdan onherroepelijk door koper daartoe gemachtigd, haar zaken terug te nemen en is koper verplicht Van de Lande in dat kader toegang te verlenen tot alle voor haar toegankelijke en/of in gebruik zijnde ruimten en terreinen, één en ander onverminderd het recht van Van de Lande om van koper schadevergoeding te vorderen.
10.8. Koper is binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening bevoegd de door Van de Lande geleverde zaken, waarvan laatstgenoemde nog eigenaar is, aan derden te verkopen en te leveren. Koper verliest deze bevoegdheid zodra koper jegens Van de Lande in verzuim is dan wel Van de Lande deze bevoegdheid schriftelijk intrekt.
10.9. Van de Lande is te allen tijde bevoegd van koper betaling vooraf of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen, die ter zake van incassokosten en rente daaronder begrepen, te verlangen, ook indien die verplichtingen nog niet opeisbaar zijn geworden. Indien koper niet direct aan een daartoe strekkend verzoek van Van de Lande voldoet, is laatstgenoemde gerechtigd de levering van zaken en diensten onmiddellijk op te schorten c.q. af te breken en is koper in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Voorts is koper in dat geval gehouden om op eerste verzoek van Van de Lande ten gunste van laatstgenoemde een pandrecht te vestigen op de zich onder koper bevindende roerende zaken.
10.10. Het is koper verboden op de door Van de Lande geleverde en nog niet betaalde zaken een vuist- of stil pandrecht ten behoeve van (een) derde(n) te vestigen.
10.11. Bij niet-tijdige betaling is koper rechtswege in verzuim. Daardoor worden alle facturen van Van de Lande terstond opeisbaar. Indien koper in verzuim is, is hij voorts, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling zal zijn vereist, een vertragingsrente van 1,5 % per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen, verschuldigd over het openstaande bedrag.
10.12. Indien de wederpartij in verzuim is komen voorts, tien werkdagen na schriftelijke ingebrekestelling door Van de Lande, te zijnen laste alle schade en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering vallende. De buitengerechtelijke incassokosten zijn tenminste gelijk aan het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,00. Onder de gerechtelijke kosten zijn begrepen de kosten van rechtsbijstand van Van de Lande.
10.13. Indien Van de Lande gebruik maakt van haar recht tot opschorting c.q. gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst zijn de kosten welke Van de Lande dient te maken in verband met opslag en/of afvoer voor rekening van de koper.

Artikel 11: garantie
11.1. Van de Lande verleent garantie voor materiaal- en fabricagefouten gedurende twaalf maanden na levering door koper aan de eindverbruiker, echter maximaal gedurende achttien maanden na aflevering (zoals hiervoor bedoeld). De garantie houdt in dat Van de Lande voor haar rekening de fouten zal herstellen of – zulks ter uitsluitende beoordeling van Van de Lande – het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe levering vervangen. Indien Van de Lande ter voldoening van haar garantieverplichting geleverde producten vervangt, worden de vervangen producten het eigendom van Van de Lande. Alle kosten, die uitgaan boven de hierbovenvermelde omschreven verplichting, zijn voor rekening van opdrachtgever, zoals onder meer de transportkosten, reiskosten en kosten van demontage en montage.
11.2. De garantie van Van de Lande geldt niet : 
a. Indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage; 
b. indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.
11.3. Voor onderdelen welke niet door Van de Lande zelf worden vervaardigd, verleent Van de Lande niet meer garantie dan door de toeleveranciers aan Van de Lande worden gegeven.
 
Artikel 12: aansprakelijkheid
12.1. De aansprakelijkheid van Van de Lande is beperkt tot nakoming van de in het vorige artikel omschreven garantieverplichting.
12.2. Van de Lande is, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Van de Lande of haar leidinggevend personeel, niet aansprakelijk voor door koper geleden schade als gevolg van een onjuiste samenstelling, structuur of afmeting en/of onvoldoende kwaliteit van de door haar geleverde zaken. Met name wordt uitdrukkelijk gevolgschade uitgesloten, omdat Van de Lande geen enkele invloed heeft op hoe de zaken bij de eindgebruiker worden toegepast.
12.3. Iedere contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van Van de Lande, die voor gevolg- of bedrijfsschade daaronder begrepen, is in ieder geval beperkt tot als maximum de koopsom/ordersom. Van de Lande heeft zich verzekerd voor evt. schade en Van de Lande is nimmer aansprakelijk tot meer dan hetgeen de verzekering onder de polis zal uitkeren. Bij overmacht is Van de Lande niet aansprakelijk voor eventuele schade.
12.4. Koper vrijwaart Van de Lande volledig tegen alle aanspraken van derden - en alle daaruit voor Van de Lande voortvloeiende kosten – ter zake schades, waarvoor Van de Lande haar aansprakelijkheid heeft uitgesloten.
12.5. Van de Lande aanvaardt geen aansprakelijkheid indien, en voor zover, de kwaliteitseisen die door koper zijn gesteld en die hem schriftelijk zijn bevestigd, afwijken van de kwaliteitseisen van Van de Lande.
 
Artikel 13: overmacht
13.1. Als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die Van de Lande niet kan worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmee Van de Lande bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Van de Lande kan worden verlangd, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk leveren door haar toeleveranciers, het in gebreke zijn van de bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde vervoerders, verkeersbelemmeringen, oorlog en oorlogsgevaar, in- en uitvoerverboden of andere maatregelen van enige Nederlandse of buitenlandse hogere of lagere overheidsinstanties die de uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk) onmogelijk maakt, vorst, werkstakingen, bedrijfsbezettingen, verlies of beschadiging bij transport, brand, waterschade, diefstal, storing in de levering van grond- en hulpstoffen of energie en defecten aan machines.
 
Artikel 14 ontbinding/opzegging
14.1. Voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald, is koper, indien een overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, volledige betaling verschuldigd voor de ingevolge die overeenkomst reeds voor hem geproduceerde of van derden betrokken zaken en verrichte activiteiten. Indien koper een met Van de Lande tot stand gekomen overeenkomst annuleert voordat door Van de Lande onder die overeenkomst zaken voor hem zijn geproduceerd of betrokken en geen reken-en/of tekenwerk is verricht, zal koper aan Van de Lande een schadeloosstelling gelijk aan 15% van het factuurbedrag van de opdracht, exclusief BTW verschuldigd zijn, zulks onverminderd het recht van Van de Lande op volledige schadevergoeding.
 
Artikel 15: toepasselijkheid recht en bevoegde Rechter
15.1. Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt, voor zover mogelijk, uitgesloten.
 
 
Versie : 02-2016-01

Wenst u meer informatie?

Vul uw gegevens in en we nemen contact met u op!


Vragen?

Neem contact met ons op

(+31) 162 516000

Vraag de catalogus aan en meld je aan voor onze nieuwsbrief